Elektrická požární signalizace

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možná rizika požární situace v chráněných objektech. Slouží k ochraně osob a majetku a předcházení vzniku životu nebezpečných situací. V objektech jsou instalovány opticko-dýmové, tepelné, tlačítkové případně jiné snímače, reagující na vznik požáru a prostřednictvím výstražných zařízení (sirény a majáky), akusticky nebo opticky signalizují nebezpečí. Vyhodnotí-li ústředna vznik požáru, informuje osoby určené k vykonání zásahu, aktivuje hasicí zařízení, evakuační rozhlas, dýmové klapky, ovládá požární dveře a další zařízení zabraňující rozšíření požáru.

Návrh a instalace systému EPS se provádí tak, aby komunikoval se systémy a návaznými zařízeními v budově, s nimiž tvoří jeden funkční celek pro minimalizaci ohrožení majetku a osob. Návrh a realizaci elektrické požární signalizace dle aktuálně platných norem.

Systémy EPS mohou být, spolu s řadou dalších zabezpečovacích a varovných systémů, integrovány do nadřazeného systému, jehož úkolem je sběr všech hlášení, monitorování stavu všech technologických, elektronických a elektrických zařízení budov a objektů.
Pro kvalitní návrh, projekt a realizaci EPS dle provozních a legislativních požadavků, jsou nezbytné dostatečné zkušenosti v tomto odvětví. Naše nejčastější realizace jsou umístěny v administrativních budovách, průmyslových halách a rezidenčních objektech. Potřebu aplikace EPS definuje Požární zpráva, nedílná součást každého projektu výše uvedených objektů. Provoz systémů EPS vyžaduje neustálou kontrolu instalovaných zařízení dle platné legislativy.